vak

Általános közzétételi lista

2. melléklet a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelethez A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szervezetben 1.I. Szervezeti, személyzeti adatok. 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Hivatalos név (teljes név) Magyar Rádió Művészeti Együttesei Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: Magyar Rádió Művészeti Együttesei Kft.
2. Székhely A Társaság székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
A Társaság telephelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 5-7.
3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van) 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal) + 36 (1) 328 7318
5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
6. Központi elektronikus levélcím  info@radiomusic.hu
7. A honlap URL-je www.radiomusic.hu
8. Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme) A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
9. Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
10. Az ügyfélfogadás rendje A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével) MRME szervezeti felépítés 2024 június

III. Közzétételi egység: A szerv vezetői

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Ügyvezető: Devich Márton
tel: +36 1 328 7318
fax: –
postacím: 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
e-mail: devich.marton@mtva.hu
2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím) Ügyvezető: Devich Márton
tel: +36 1 328 7318
fax: –
postacím: 1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
e-mail: devich.marton@mtva.hu

1.2. A felügyelt költségvetési szervek I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím) A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

1.3. Gazdálkodó szervezetek I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

1.4. Közalapítványok I. Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

1.5. Lapok I. Közzétételi egység: Lapok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv I. Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő alap (Alapító) székhelye: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. u.a. postacíme: u.a. tel.: +36 1 759 5050 (közönségszolgálat) fax: +36 1 428-0222 e-mail: sajtoiroda@mtva.hu kozonsegszolgalat@mtva.hu honlap: www.mtva.hu
2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje tel.: +36 1 759 5050 e-mail: kozonsegszolgalat@mtva.hu honlap: www.mtva.hu/kozonsegszolgalat

1.7. Költségvetési szervek

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A költségvetési szerv vezetője, honlapjának elérhetősége A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
MRME alapító okirat 2023
SZMSZ 2023 április
infotörvény 2011. CXII
mt törvény 2010. CLXXXV

 

2.13 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3.14 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat. A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja. A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei Koncertévad kiadvány az adott évadra
Műsorlap az adott koncertre
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása programismertetések
műsorleírások
3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja  www.radiomusic.hu honlap
4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye teljesen ingyenes

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám) A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
8. A testületi szerv üléseinek napirendje A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
4.15 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
5.16 A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje Az adatigénylés teljesítésének rendjét az Alapító erre vonatkozó szabályzata rendezi:
elérhető: //radiomusic.hu/kozerdeku-adatok/igenyles-menete/
2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve Alapító Sajtóosztálya, vállalati kommunikáció
3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme) Postacím: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Tel.: +36 1 759 5050 (közönségszolgálat) Fax: +36 1 428-0222 e-mail: sajtoiroda@mtva.hu kozonsegszolgalat@mtva.hu
4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.
7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti különös közzétételi lista:

MRME különös közzétételi lista 2023

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

3. Gazdálkodási adatok 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása

II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Időrendben

IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk Eredménykimutatás, mérleg

V. Közzétételi egység: Működési statisztika

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk 1156 statisztika 2017

1156 statisztika 2018

1156 statisztika 2019

1156 statisztika 2020

 

3.2. Költségvetések, beszámolók I. Közzétételi egység: Éves költségvetések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései Évenkénti bontásban

II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói MRME_2018_MEK
MRME_2018_Kozhasznusagi_melleklet
MRME_2018_Kiegeszito_melleklet
MRME_MEK_20191231
MRME_kozhasznusagi_melleklet_20191231
MRME_kiegmelleklet_20191231
MRME éves beszámoló 2020
MRME közhasznúsági jelentés 2020
MRME éves beszámoló 2021
MRME közhasznúsági jelentés 2021
MRME kiegészítő melléklet 2021
MRME éves beszámoló 2022
MRME közhasznúsági jelentés 2022

III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói Beszámolónként

3.3. Költségvetések, beszámolók I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
  1. Foglalkoztatottak (munkajogviszonyban)

Átlagos statisztikai állományi létszám 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 160 fő. Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március) 369.254 e Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 7.695 e Ft, összesített bérjárulékok 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 24.380  e Ft.

2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
  1. Ebből vezető(k)

2023. negyedik negyedévében: 1 fő ügyvezető

Összesített személyi juttatások (bérköltség) 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 0 Ft, összesített személyi jellegű kifizetések 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 0 Ft, összesített bérjárulékok 2024. év első negyedévére vonatkozóan (január-március): 0 Ft.

További juttatások (vezetők): mobilkommunikációs eszközök korlátlan használata, ügyvezető esetében prémiumfeladat kitűzése (opcionális) esetén legfeljebb 3 havi alapbérnek megfelelő prémium/év.

3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

II. Közzétételi egység: Támogatások

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.
4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.

III. Közzétételi egység: Szerződések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani MRME 5 M forint feletti szerződések 2019-2023
A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei

VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés

A) Adat megnevezése B) Megjegyzés
1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről. A Társaság esetében nem értelmezhető/nem áll rendelkezésre adat.

VII. Közzétételi egység: részletes tájékoztató a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerről itt: Tájékoztató a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerről 2023