vak

Igénylés menete

Az MTVA kezelésében lévő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendje

  1. Az MTVA által kezelt közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerése iránt

szóban a 061-353-3200 telefonszámon, írásban a 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. címre, vagy elektronikus úton elsősorban a sajtoiroda@mtva.hu címre küldve bárki igényt nyújthat be.
 
2. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az MTVA felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására.
 
Az adatigénylésnek az MTVA nem köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be. Az adatigénylésnek az MTVA nem köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a az MTVA alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, a 15 napos teljesítési határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.
 
 
3. A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

Az adat megismeréséhez való jogot – az adatfajták meghatározásával – törvény

a) honvédelmi érdekből,

b) nemzetbiztonsági érdekből,

c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében,

d) környezet vagy természetvédelmi érdekből,

e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből,

f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel, cg) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel,

h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozhatja;

 

A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – a keletkezésétől számított tíz éven belül – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése az MTVA törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné;

 

4. Nem minősül üzleti titoknak az állami és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai közösségi támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat. Az igény teljesítése azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra vonatkozó adatokhoz – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg az egyébként (pl. a Kbt. alapján) közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

 

5. Költségtérítés

Az MTVA fenntartja a jogot, hogy az adatigénylés teljesítésével összefüggésben felmerült költségek mértékéig terjedően, a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint – költségtérítést állapítson meg. A költségtérítés összegéről az MTVA az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatja. Az igénylő a tájékoztatást követően nyilatkozhat, hogy az igény teljesítését a költségtérítés ismeretében is vállalja-e. A költségek ismeretében az adatigénylő jogosult az adatigényléstől elállni vagy módosított adatigénylést benyújtani. Amennyiben az igénylő a költségtérítés megfizetését elutasítja, az igény teljesítése megtagadható. Az MTVA a költségtérítés megfizetését követően köteles az adatigénylést teljesíteni. Ha a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

A közérdekű adat iránti igények teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékét az MTVA a 301/2016.  (IX.30.) Kormányrendelet alapján az alábbiak szerint határozza meg:

Felhasznált adathordozók költsége:

Papíralapon teljesített színes másolat esetén:

o A4 lapméretben: 130,- Ft/oldal

o A3 lapméretben: 260,- Ft/oldal

Papíralapon teljesített fekete-fehér másolat esetén:

o A4 lapméretben: 12,- Ft/oldal

o A3 lapméretben: 24,- Ft/oldal

 

Optikai adathordozón teljesített másolat esetén: 580,-Ft/ adathordozó

Postai kézbesítés költsége: Az adatigénylő részére mind belföldre, mind külföldre történő postai kézbesítés esetén, az egyetemes postai szolgáltatás keretében tértivevény többletszolgáltatással feladott, könyvelt küldeményekre vonatkozó postai szolgáltatás díja

 

Munkaerő-ráfordítás költsége: Az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő ráfordítás költségét az MTVA a 4 órát meghaladó munkaerő-ráfordítás költségét jogosult figyelembe venni, melynek mértéke: 4.400,- Ft/óra/adatszolgáltatásban közreműködő személy. A munkaerő-ráfordítás idejének meghatározása során a személyenkénti kerekítés szabályainak megfelelő egész órát kell figyelembe venni.

 

6. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatással együtt, 15 napon belül írásban vagy – amennyiben az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus úton értesíteni kell az igénylőt.

 

7. Az igénynek az MTVA az annak tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget; ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell. Az igény teljesítése nyilvánosságra hozott adat esetében történhet az adatnak a bárki számára hozzáférést biztosító hely közlésével is.

 

8. Az igénynek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 

9. Az igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza meg.

 

10. A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adato(ka)t tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül, az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés összegéről az igénylőt az igény teljesítése előtt tájékoztatni kell. Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

 

11. Ha az igényelt közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

 

12. Az igénylő személyazonosító adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez – beleértve az esetleges költségek megfizetését is – elengedhetetlenül szükséges. Az igény teljesítését, illetőleg a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 

13. Az igénylőt megillető jogorvoslati lehetőségeket az Infotv. 31. §-a határozza meg, az alábbiak szerint31. § (1) Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2) A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3) A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

(5) Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per a tövényszék hatáskörébe tartozik. A járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(6) A bíróság soron kívül jár el.

(6a) Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítését az adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.

(7) Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelőt – az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával – a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.